خاستگاه ورزش فوتبال کجاست؟

وجود همین تعارض ها دلیل تعلق به جهان متجدد است حتی می اقتدار گفت که فوتبال مظهر تعارض های تجدد میباشد چنانکه ه

توسط BASHARIATEMROOZ در 1 فروردین 1401
وجود همین تعارض ها دلیل تعلق به جهان متجدد است حتی می اقتدار گفت که فوتبال مظهر تعارض های تجدد میباشد چنانکه هم اکنون آزادی و ضرورت در فوتبال چنان مهم نیز توده شده هست که پیروز دست اندرکاران امر ورزش و حتی علاقه مندان متوجه واقعیت اتفاق نیستند و جمع در میان بازی و شغل را نیکی یک مسئله دارای بلکه وجهی از ترقی و کمال می دانند گواه و استدلال نیز دارا هستند مگر نیکی همین است که فوتبال جهانی شده و بازیکنان و دوست دارانش روز به روز عمده می شوند و ترفند ها و تاکتیک های تازه ای در کار می آید. رشته غیر از بازی می باشد ولی چندان ساده نباشیم که دنیا و عمل جهان را اهمیت مرزبندی های دارای شهرت در میان مفاهیم و رویارویی های رایج تعبیروتفسیر کنیم. قبول نماییم که فوتبال ترقی کرده میباشد البته همین ترقی نیکی به شأن و حیثیت بازی بلکه به بازاری شدن آن مربوط است. مفرمایید که بازی تفنّنی مفرّح هست و مردم به آن نیاز دارند و به کارشان می آید این درست میباشد البته مردمان بازی نمی کنند که داروی درد معلوم باشد و از آن غایتی نمی خواهند بلکه به نفس بازی عشق و علاقه دارند. هنوز هم اصل اینست که در ورزش ورزشکاران باید به رسوم و قواعد بازی متعهد باشند و صحیح و اهمیت احاطه و مهارت بازی کنند. پس از شکلگیری کامل فوتبال در انگلستان و برگزاری مسابقات مختلف، همین ورزش محبوب از روشهایی گوناگون به سراسر جهان صادر شد. پس در مفهوم بازی رشته ای تناقض نهفته است. کنعانی پس از سیاوش یزدانی بیشترین رای را در در میان مدافعان بخشی ۱۴۰۰ آورد و به اینترتیب در ترکیب حساس همین اخبار فوتبال نقل و انتقالات نظرسنجی جای میگیرد. تیمی که اشخاص باطن زمینش کاهش از ۷ بازیکن باشد، حق ادامهٔ بازی را ندارد. معهذا فوتبال یکسره در خدمت همین نظام نمیباشد زیرا تماشاگران آن هنوز بخش اعظم تماشاگر بازی اند. نمی گویم آنان از بازی زمانه آزادند و مانند تماشاگران المپیادهای یونانی صرفاً به جهت بازدید به المپ میروند البته به هر حالا به بازی در زمین فوتبال دل بسته اند و چندان توجهی به بازی دوران ندارند. وضع برنده در جهان متجدد و بخصوص در برهه زمانی کنونی مقتضی آنست که همه چیز به کار مصرف بیاید، حتی بازی هم هر چندین در طینت خود مصرف کردنی نمیباشد مستثنی نشده است. در عالم کثرت از بساطت و از موجودات بسیط نمیتوان دم زد و هر جا بساطت نباشد، اجزای مخلوط ضرورتاً مشکّک یا این که متباین و متضاد نیستند. به همین قیاس در موجودات و در وجود انسان و حتی در تاریخ، متباین ها و گوناگون ها دارای نیز جمع می شوند و وحدتی وقتی و موقت به وجود می آورند. مگر این که توده اضداد و متباین ها را بپذیریم من در اینجا از توده اضداد نمی گویم و به آنچه هگل و مارکس گفته اند کاری ندارم. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات مضاعف اکثر در گزینه اخبار پرسپولیس فوتبال 11 لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.