Category پزشکی

معرفي يک مانومتر اکسيژن حرفه اي براي خريد

مانومتر اکسيژن  REGSON TM2 ، متصل به یک سیلندر اکسیژن یا پزشکی AIR ، برای تنظیم فشار گاز با تأمین فشار خروجی عامل با فشار کنترل شده و پایدار زیر فشار منبع آن ، استفاده می شود. فشار سیلندر گاز فشرده شده را می توان روی فشار سنج دستگاه خواند. مانومتر اکسيژن REGSON TM2 همراه با جریان سنج DEBSON TM2 با جریانهای از پیش تنظیم شده ، تنظیم و اندازه گیری جریان گاز را می توان از طریق سیلندر گاز از طریق دستگاه تنفسی به بیماران تحویل و اندازه گیری کرد. نصب شده با اتصال سریع ، همچنین امکان تهیه یک دستگاه هواکش یا هر وسیله پزشکی دیگر را با گاز فراهم می کند...

Read More