دوزینگ پمپ پودر و گرانول

اهمیت ورود جریان برق، همین مگنت حیاتی بار الکتریکی شده و توسط عرصه مغناطیسی به وجود آمده شفت فلزی را به حرکت د

توسط BASHARIATEMROOZ در 17 فروردین 1401
اهمیت ورود جریان برق، همین مگنت حیاتی بار الکتریکی شده و توسط عرصه مغناطیسی به وجود آمده شفت فلزی را به حرکت در می آورد و حساس قطع و وصل شدن جریان، شفت اصلی یک فنر به عقب رانده می شود. سولنوئیدها قوی هستند که اساسی استفاده از مگنت یک میدان مغناطیسی در اختیار گرفتن شده ساخت کنند و شفت موجود در پمپ را برای پمپاژ به حرکت در آورند. دوزینگ پمپها از حساس ترین پمپ هایی میباشند که در صنعت آیتم به کارگیری قرار می گیرند، که می تواند میزان مشخصی از گونه های مواد شیمیایی (شامل اسیدها، سیالات خورنده و یا این که مایعات ویسکوز) را در محل آیتم نیاز پمپاژ نماید از این رو آن را دوزینگ پمپ (dosing pump)یا مترینگ پمپ (metering pump) می نامند. سیلندر کالیبراسیون : وجود این قطعه اصلی این که واجب وجود ندارد اما به تزریق میزان مشخصی از مواد شیمیایی به باطن دوزینگ پمپ یاری میکند. این پمپ ها معمولا در مقابل خورندگی مواد شیمیایی مقاومند. در این جور از پمپ ها نیرو به وسیله یک الکتروموتور به نصیب جعبه دنده منتقل شده و توسط یک شفت متصل به دیافراگم اهمیت پیستون عمل رفت و رجوع و برگشت و در غایت دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان انجام می شود. در دوزینگ پمپ های دیافراگمی شفت پمپ متصل به دیافراگم است که مهم حرکت رفت و برگشتی باعث انقباض و انبساط دیافراگم و در عاقبت مکش و تزریق سیال می شود. به یک نسبت خاصی آنتی اسکالانت را تزریق می کند که رسوبات روی تراز ممبران ننشیند که منجر زیر وارد شدن ایجاد و بالارفتن تی دی اس شود. پمپهاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي ديافراگمي جزگروه پمپ هاي رفت و بر گشتي هستند كه المان پمپ را يك ديافراگم قابل ارتجـاع تشكيل مي دهد .اين پمپ هاازلحاظ اصول كاربسيار مشابه پمپ هاي گونه پيستوني يا پلانجري مـي باشـندبااين تفاوت كه درپمپ هاي پيستوني حركت پيستون ياپلانجرمستقيماباعث جابجاشدن مايع مي شودولي در پمـپ هاي گونه ديافراگمي حركـت رفـت وبرگشـتي روي ديـافراگم اعمـال مـي شـودوانقبا ض وانبسـاط ان باعـث تغييرحجم باطن پمپ وورودوخروج مايع مي شود. ۳ -اين پمپ هانيازبه اب بندي ندارند ومي اقتدار داعیه كرد كه نشتي اين جور پمپ ها صددرصدصفراست ظرفيت اينگونه پمپ ها دارای قطر ديافراگم ، ميزان حركت ديافراگم (كورس حركـت) و تعـداد تكـرار حركـت رفت و بر گشتي در واحد زمان ( سرعت حركت) نسبت مستقيم دارد . همانگونه كه قبلآ اشاره شد بـا تنظـيم ميـزان كـورس يـا حركـت ديـافراگم كـه درپمـپ هـاي نـوع عملگـر هيدروليكي باكم وزيادكردن فشارروغن زيـر ديـافراگم انجـام مـي شـود و يـا سـرعت پمـپ (تعـدادكورس درواحدزمان) و يا هر دو مي اقتدار ظرفيت ايـن پمـپ هـا را تغييـر داد . در صـورت لـزوم مـي تـوان از دو ديافراگم متوالي كه روي نیز قرارمي گيرند استعمال كرد كه در رخ پاره شدن يكي از آن‌ها ديگري جلوي نشتي مايع را بگيرد. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حساس مشخصات دوزینگ پمپ وب وبسایت خویش باشید.
نظرات کاربرن