خرید كرم مغذی صورت فارماسريز - داروخانه روشا

در مطالعه اخير ميزان اثربخشي كرم ترتينوئين 0.05% در برابر آلفاهيدروكسي اسيد 7% در معالجه كك و مك مورد مقايسه ق

توسط BASHARIATEMROOZ در 26 اردیبهشت 1401
در مطالعه اخير ميزان اثربخشي كرم ترتينوئين 0.05% در برابر آلفاهيدروكسي اسيد 7% در معالجه كك و مك مورد مقايسه قرار گرفته است.روش اجرا: مطالعه به شکل كارآزمايي باليني بوده، تعداد 80 بيمار در گیر كك و مك تعیین شدند. سازه بر يافته ها شمار اعضاي خانوار، پيشينه ي فعاليت كشاورزي و تراز زير كشت نخود در دو تیم پذيرنده و نپذيرنده كنترل بيولوژيك كرم پيله خوار نخود اختلاف معنادار داشت. نخود يكي از گياهان زراعي است كه در ايران مرحله زير كشت بالايي داشته و استان كرمانشاه نيز بالاترين تراز زير كشت و توليد آن را به خود اختصاص دیتا است. اين بررسي به صورت توصيفي - همبستگي و باهدف كلي تبيين عامل هاي موثر بر پذيرش كنترل بيولوژيك كرم پيله خوار نخود در شهرستان كرمانشاه انجام شد. از آنجا كه در هم اکنون حاضر راهكارهاي درماني مناسبي براي اين بيماري شناسايي نشده است، بهترين شیوه كاهش خسارات وارده، تعیین نژادهاي مقاوم نسبت به اين بيماري مي باشد؛ ضمن اينكه شناسايي و انتقال ژنهاي مقاومت بمنظور به نژادي نژادهاي كرم ابريشم هم ضروري است. روشهاي متفاوت پيشگيري و درماني تاكنون به كار رفته هست و هنوز روشهاي جديد و مناسب خیس در حال بررسي و تكوين است. بيماري موسكاردين سفيد از جمله بيماريهاي شايع در صنعت نوغانداري هست كه در رخ بروز آن مشكلات زيادي براي نوغانداران ايجاد مي كند. بمنظور بررسي عملكرد دودمانهاي تجاري كرم ابريشم زیر تنش آلودگي به قارچ عامل بيماري موسكاردين سفيد، آزمايشي کلیدی به کار گیری از 9 دودمان اکثر موجود در مركز تحقيقات كرم ابريشم كشور در قالب طرح كاملا تصادفي مشتمل بر 5 تكرار براي هر تيمار طراحي و در مركز فوق اجرا شد. به دليل عدم وجود يك استاندارد جامع براي تعيين SPF به نحوه داخل بدن در ايران، تعيين اين فاكتور براي كرم هاي ضدآفتاب ايراني در كشور هاي خارجي و اصلی پرداخت هزينه هاي گزاف صورت مي گيرد. فرآیند كلي تعيين SPF به شيوه ي درون تن در کلیه ي اين استانداردها يكسان است اما در جزئيات تفاوت هاي آشكاري دارند كه سبب ساز به ايجاد نقاط قوت و ضعف در هر يك از اين استاندارد ها شده است. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه با کرم ابرسان رخ با قیمت مناسب وب تارنما خویش باشید.