کربن فعال چیست و از کجا بخریم؟

زغال فعال شده نشان دهنده نوعی از مواد جذب کننده سطحی می باشد که مهم جنسی زغالی و صورت کریستالی میباشد و در باطن آن ساختاری اهمیت روزنه های بسیار وجود دارد. همین مسئله به کربن نهایی، یک پوسته بیرونی صاف و قابل شکافت میدهد که منافذ آن را مسدود نمیکند. مهم وجود عمل حرفهای بازرگانی اسپوتا، دیگر نیازی به سوال کربن فعال را از چه جایی بخریم وجود ندارد، هرگونه نیازی که در مورد خرید کربن اکتیو خارجی اصل و اصل بخواهید، می توانید از بازرگانی اسپوتا با بها مطلوب خرید نمایید. جور کربن، دما و PH آب از دست اندرکاران مفید بر بازدهی کربن اکتیو می باشد. بعد از آن از پیرولیز حرارتی مواد سلولزی گیاهی زیر عملیات فعال سازی دارای بخار آب قرار گرفته وکربن اکتیو بدست می آید. فیلترهای اکتیو کربن معمولا در هوای فشرده و خالص سازی گاز آیتم به کارگیری قرار میگیرند تا بخارات نفتی، بو و دیگر هیدروکربنهای را از آن حذف کنیم. پس از قرار گرفتن در معرض گرما، معمولاً طی آن بخار برای کمک به باز شدن منافذ آن بیشتر و فعالسازی حرارتی طبق معمول از نحوه فرآیندی شامل کمتر رطوبت، کاهش مواد فرار، کربنسازی و عملیات بخار انجام کربن فعال از کجا بخریم میشود. به طور معمول ماده شیمیایی آیتم استعمال یک باز قوی، اسید یا این که نمک است. به کار گیری از همین ماده فقط 1 الی دو بار در هفته توصیه می شود تا از خشکی بیش از اندازه ی پوست نیز دوری به فعالیت آید. همین ماده می تواند ناخالصی ها و محصولاتی که موجل ناطبوع شدن آب می شوند، را حذف کربن فعال زغال کند. ذرات EAC در فیلترهای CTO به کار گیری می گردند که کلر، طعم و بو را حذف میکند.