پرونده پزشکی گوهر خیراندیش به روایت خودش – ایسنا

خیراندیش حیاتی اظهار اینکه “در آن زمانه مهمترین خطابههای ضدانقلاب خطاب به شخصیتهای اول نظام و اشخاص نزدیک به امام خمینی بود”، بیش تر کرد: این جو شدید باید اهمیت یک سری مسائل و راهحلها، حل می‌شد و بنابراین یک برنامه به جهت شهید بهشتی در جاده ساوه و تولیددارو گذاشتیم و شهید بهشتی در آن سخنرانی کردند و دعوا نقد لیبرالیسم را مطرح کردند. خانواده ثروتمند نیوزلندی آمادگی خود را برای ایجاد مؤسسه طب سنتی ایرانی اسلامی در دکتر خیراندیش شکستگی کشورشان اعلام کردند. وی اهمیت اعتنا به تعطیلی سریالی مرکزها درمانی طب سنتی (اسلامی- ایرانی) در کشور ایران ادامه میدهد: در صورتی که ایشان نمیتواند در کشور‌ایران تخصص خود را بهکار ببرد نباید همین استعداد هدر برود. برخی وقتها درصورتیکه کارگردان ضعیف باشد، یک فعالیت حیاتی را که کسی متن میتواند ضعیف کند و یک کارگردان قدر هم هنگامی نوشته فیلمنامه ضعیف باشد کاری نمیتواند پیش ببرد. عضو دیرین حزب جمهوری اسلامی مهم ابلاغ اینکه “فردا یا این که پسفردای هفتم تیر من به اتاق آقای کلاهی رفتم و کشوی میزش را شکستم”، گفت: یک فرم پرسشنامه را از کشوی میزش درآوردیم که اولی سؤالش همین بود که “از چهکسی تقلید میکنید؟” و جواب ایشان این بود که “از کسی تقلید نمیکنم” و من بهیکباره به ذهنم خطور کرد که “چرا ما همین مورد قضیه را تطبیق نکردیم؟”، چون یکی از معیارهای اساسی ما در آشنایی شخص نفوذی همین بود که کسی که تقلید نکند، اهل تقیّد وجود ندارد و فردی که اهل تقید نباشد هر کاری از دستش برمیآید. همین به جهت من باورنکردنی بود. من زمانی اعتراض مهرجویی برای فیلم لامینور را دیدم خیلی گریستم و دلم سوخت از این که چرا باید استاد و فیلسوف و کسی که زحمتکش میباشد و به جهت فرهنگ وتمدن این مملکت خون دل خورده و خودم نیز اقبال این را داشتم که در فیلم «بانو» که ۱۱ سال توقیف بود، و در فیلم «میکس» کنارش فعالیت کنم، این مدل آزرده شوند. ما که مطمئن هستیم کل دوستان و پرسنل بیمارستانها زحمتکش هستند و در بیمارستانها قصد یاری و نگهداری دارا‌هستند و هیچ کدامشان دوست ندارند برای بیمارشان اتفاقی بیفتد و همه دلسوزانه میخواهند به بیماران یاری کنند ولی حقیقتا یک فکری باید به جهت این موضوع نو که همین بیاعتمادی را به وجود آورده است، اندیشیده شود تا همین نوع سوءتفاهمها کم اندک برطرف شود. او دو دختر به نام آزاده و آناهیتا و یک پسر به نام امید دارد. هنگامی یک تکه نان سنگک را دید آغاز به تناول کردن کرد. او (استاد خیراندیش) فقط به پوست و رنگ و روی سالی نگاه کرد و بیماری را تشخیص داد. این مؤسسه هم اکنون با شکایت وزارت بهداشت پلمب شده، البته ممکن است روزی درهای آن به روی بیمارانی از سراسر دنیا گشوده شود. همین مطمئناً کلیدی استقبال مردمان ما روبهرو میشود. خیراندیش دارای اشاره به اینکه ما داعیه داریم بر شالوده منابع موجود و معتبر، طب سنتی کشور ایران دوچندان پرکاربردتر از طب چینی است، اظهار کرد: داروهایی موجود هست که می تواند در همین دوران به درمان کرونا بپردازد ولی مردمان عادت کردهاند فقط چندین عدد دارو را مصرف کنند.