مدیریت پروژه چیست

نمیتوانیم یک پروژه داروسازی داشته باشیم و دارویی را کلیدی نصف زمانه و هزینه ضروری ساخت کنیم که فقط جان نیمی از بیماران را نجات میدهد! شکست کار به کنترل پیشرفت پروژه کمک شایانی میکند؛ در ضمن «ساختار شکست کار» شرح دقیقی از کل کارهایی که می بایست انجام شود و تمام خروجیهایی که باید صحیح شود ارائه میدهد. ساختار عملیاتی شكست كار ، مجزاسازی سلسله مراتبی و تراز به سطح عملیات یك پروژه است ؛ مراد از عملیات , پروژه دانشجویی عمران تلاش و انرژیی است كه جهت بدست آوردن اقلام قابل تحویل پروژه موردنیاز خواهد بود ؛ این تلاش و انرژی در قالب تخصصها و ردههای تخصصی متعدد نمایان و برنامه مستند می شود . كسب و فیلم مستند كردن نتیجه ها و دانش . این که بدانید خط قرمزها چیست و تا چه هنگامی نباید به آنها نزدیک شد، نکتهای کلیدی هست که میتواند نتیجه پروژه را به پیروزی حتمی یا این که باخت احتمالی نزدیک کند. براین اساس در پروژههایی که خروجی آن ها به گونهای هست که کوچکترین نقصی میتواند فاجعه ایجاد کند، گستره حق تقدم بالایی دارد. یا این که به اصطلاح «مثلث STC»، «مثلث پروژه»، «مثلث مدیریت پروژه»، یا این که «مثلث طلایی پروژه». منظور از گستره، مجموعه عناصر تشکیل دهنده پروژه کامل شده یا گروه کارهایی هست که باید برای کامل شدن آن انجام داد. که در اینجا خواسته از Specification یا Spec (مشخصات) همان گستره است. رئیس پروژه از فرآیندهای ۴۷ گانه معرفی شده به کارگیری میکند تا مطمئن شود پروژه طبق حیاتی محدوده، در زمان مقرر، و مهم بودجه یا هزینه مصوب اجرا میشود. یک مدیریت پروژه موفق چه ویژه گی هایی دارد؟ برای مثال در یک پروژه طراحی سایت، بخش کدنویسی وب سایت به عهده برنامهنویسان بکاند، طراحی بصری وبسایت به عهده طراحان گرافیک و برنامهنویسان فرانتاند، بازاریابی محتوایی و ساخت محتوای وبسایت به عهده بازاریابان محتوایی و نویسندگان و… به یاد داشته باشیم وقتی میگوییم یک عدد از همین سه الزام حق تقدم اولیه است، به مفهوم بیتوجهی به آن دو تای دیگر نیست. هنگامی میگوییم در بعضی پروژهها دوران کلیدی است، به این معنی که مهمترین است.