تصفیه فاضلاب : انواع ، مراحل ، تاریخچه و مراحل تصفیه فاضلاب – سپاهان پالایش

در اکنون حاضر در برخی از کشورها حذف کلر مازاد قبل از تخلیه به آب های سطحی مهم فرآیندی به نام کلرزدایی اقداماتی انجام می شود. در تصفیه نخستین حدود 40 تا 60 % مواد جامد معلق از فاضلاب تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک حذف می شود. محتوای ذرات جامد معلق و محتوای تمام COD در همین جریان­ها بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد، ازاینرو مثل محتوای همین مواد در فاضلاب شهری میگردد. • اکسیژن مورد نیاز به جهت نیتریفیکاسون (NOD): میزان اکسیژن آیتم نیاز به جهت اکسیداسیون بیولوژیکی مواد نیتروژنی در فاضلاب است (Oxygen Required for تصفیه فاضلاب ورقه سازی Nitrification). آلاینده ممکن می باشد یک ماده اولیه به جهت فرایند تولید یا این که ناخالصی مواد نخستین برای ایجاد باشد. مواد ما‌نده از در بین رفته یا این که ساخت شده توسط فرآیندهای تصفیه می بایست به طریق ایمن مورد استفاده قرار گیرد و مجدداً مورد به کار گیری شود یا این که از فی مابین برود. از پاراگراف این مورد ها می اقتدار به استعمال از دستگاه های چربی گیری فاضلاب اشاره نمود. از آنجا که کیفیت آب و فاضلاب حاصل از صنعت یکسان نیست. در ارتفاع سال ها تصفیه اولیه قدرتمند به برآورده نمودن خواسته های بساری از جوامع برای میزان مرغوب بودن فراتر پساب نبوده است. کار کشته است انواع فاضلاب اعم از شهری، خانگی، صنعتی، بهداشتی و انسانی را تصفیه و گندزدایی کند. اين مواد برای گوشه و کنار زیست بسيار خطرآفرین هستند و به همين دليل تخليه مستقيم فاضلابها به گوشه و کنار زیست قبل از تصفيه آنان می تواند صدمات جبرانناپذیری را به طبيعت وارد نمايد كه اهمیت توجه به اين مسئله بايد فاضلابهای بهداشتی انسانی و ساير فاضلابها قبل از ورود به طبيعت تصفيه شوند. اهمیت اعتنا به ماهيت فاضلاب مشخص و معلوم می‌شود كه بايد به چه طريقی کار تصفيه را انجام داد. به جهت این مراد حوضچه یا مخازن ته نشینی پیاده سازی می شود که با گذر دوران به ذرات زمان می دهد تا در کف استخر ته نشین شوند. در سطح نخستین (primary) فاضلابته نشین می شود و مواد جامد معلق از فاضلاب انقطاع می شوند و در مرحله ثانویه (secondary) از مراحل بیولوژیکی به جهت تصفیه فاضلاب و گندزدایی استعمال می گردد. ولی می بایست توجه داشت که استعمال از ذرات بیش از حد ریز نیز به مرور زمان می تواند منجر انسداد نقص‌ و فرج به عامل ساخت لایه بیولوژیکی بر بر روی ذرات سطح بستر شود و مناسب نیست. همین مواد جامد معلق بیش تر می توانند در مخازن (حوضچه) ته نشینی (اولیه) از فاضلاب قطع شوند.